Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
ANBI gemeente PGL ANBI gemeente PGL
Algemene gegevens PG Leidschendam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Leidschendam
RSIN/Fiscaal nummer: 815736691
Website adres: http://www.pgleidschendam.nl
E-mailadres AK scriba.ak@pgleidschendam.nl
E-mailadres CvK : scriba.cvk@pgleidschendam.nl
Adres: Damhouderstraat 2a
Postcode: 2266AS
Plaats: Leidschendam
Postadres: Damhouderstraat 2a
Postcode: 2266AS
Plaats: Leidschendam
 
De Protestantse Gemeente Leidschendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Leidschendam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse gemeente Leidschendam wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad (AK), die is samengesteld uit ambtsdragers uit de drie wijkkerkenraden van onze gemeente en uit leden van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de kerkgebouwen en de pastorieën, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in bijv. de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van het CvK. Zowel AK als CvK houden contact met het College voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3) in verband met het toezicht op de vermogensrechtelijke zaken van onze gemeente.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan AK en CVK
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Voor het beleidsplannen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters  wordt verwezen naar het Beleidsplan AK 2012-2016 en het Beleidsplan CvK 2017-2021.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Zie hiervoor de informatie die op verschillende plaatsen op deze site aanwezig is.

Financiële paragraaf
Voor inzicht in de ontvangsten, de bestedingen en de lasten binnen onze kerkelijke gemeente wordt verwezen naar de laatste jaarrekening met toelichting, de Jaarrekening 2019.

Toelichting
Onze kerkelijke gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De gemeente bezit twee kerkgebouwen, waaronder een Rijksmonument en twee pastorieën, die moeten worden onderhouden. Soms wordt aan de gemeente een geldbedrag nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Naast het in standhouden van de gebouwen, worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, het mogelijk maken van de kerkdiensten, aan onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.