Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 
Lees eerdere jaarrekeningen v.d. Werkgroep Colesberg Lees eerdere jaarrekeningen v.d. Werkgroep Colesberg
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
 
De economische situatie De economische situatie

Sinds de regimewisseling van 1994 is de situatie in het Karoogebied ernstig verslechterd. De economische basis van het gebied was van ouds de extensieve schapenteelt, waarbij gemiddeld één schaap per hectare kon worden gehouden. Het gaat al lang niet goed met de landbouw. Veel blanken zijn weggetrokken en bedrijven gesloten of samengevoegd. Tegen 2014 moet bovendien 30% van de
landbouwgrond in heel Zuid Afrika aan zwarten zijn overgedragen. Momenteel zijn de boeren nog voor 98% wit. Men vreest dan ook dat de regering niet in staat zal zijn de grond zodanig over te dragen dat ze productief zal blijven.

Het werkloosheidspercentage ligt momenteel op 25% van de beroepsbevolking. Als oorzaak ziet men vooral de globalisering. Zuid Afrika is niet productief genoeg om op de wereldmarkt te kunnen concurreren.
Er is sprake van een voortdurende spanning tussen de “haves”en de “haves not” tengevolge van maatregelen die de ongelijkheid moeten opheffen en klachten over huisvesting, riolering en watervoorziening. Onlangs is bij een protestactie zelfs een school in brand gestoken!

 
De sociologische situatie De sociologische situatie

De voortdurende armoede in Zuid Afrika is mede oorzaak van de hoge criminaliteit en onveiligheid. Gemiddeld worden er elke dag 52 mensen vermoord, vele anderen worden verkracht, aangerand of beroofd. Dit gaat gepaard met drankmisbruik en gebruik van drugs. De armoede is de oorzaak van vele gebroken gezinnen. De uitbraak van HIV en AIDS zorgt voor veel wees- en zwerfkinderen. Het leven in de Karoo is sinds de machtsovername alleen maar moeilijker geworden. In deze hopeloos lijkende situatie proberen de kleine gemeenten van de VGKSA Jezus te volgen en hulp en hoop te bieden.

 
De gemeenten De gemeenten

De werkgroep Colesberg heeft contact met drie gemeenten waar nog een predikant werkzaam is:
• De gemeente van De Aar (in 1990 700 belijdende leden en 475 doopleden). Dit is de grootste gemeente met ds. Douwe Ganzevoort. De Aar is de hoofdplaats van de regio met naar verhouding wat meer werkgelegenheid. Deze gemeente kan haar predikant geheel zelf betalen.
• De gemeente van Colesberg (in 1990 460 belijdende leden en 280 doopleden). Aan deze gemeente is ds. Ben Kock verbonden. Daarnaast is hij ook nog consulent van vier vakante gemeenten.
• De gemeente van Britstown (in 1990 400 belijdende leden en 469 doopleden). Ds. Nico Kriek is voor 50% van zijn tijd aan deze gemeente verbonden, voor de resterende tijd is hij predikant van de blanke Nederduitse Gereformeerde Kerk. Daarnaast is hij nog consulent van twee gemeenten in de classis.

 
Colesberg Colesberg

Colesberg lijdt onder de gevolgen van werkloosheid, die weer leidt tot drank- en drugsmisbruik. Het hoort tot de cultuur van de bruinmensen om messen te dragen, die dan ook worden gebruikt om conflicten te beslechten. Het is al gebeurd dat een zondagschoolleerling door messteken werd gedood. De jeugd krijgt weinig leiding. De vele ongehuwde moeders werken vaak ver van huis, zodat er van opvoeding weinig terecht komt.

 
De gemeente van Colesberg De gemeente van Colesberg

In de loop van de jaren heeft de gemeente van Colesberg allerlei acties ondernomen. Met financiële hulp van diverse kanten is een voedselproject en later ook een crèche opgezet in de zwarte woonbuurt.
Later is met veel succes een schooltje opgezet voor zwerfjongeren, die voor een groot deel weer bij het gewone onderwijs konden instromen.
Naast de kerkdiensten in het dorp houdt ds. Ben Kock ook regelmatig ’s middags kerkdiensten op enkele tot 75 km. van Colesberg gelegen boerderijen. Ook houdt men evangelisatiebijeenkomsten in de zgn. plakkerskampen en bij rondtrekkende schapenscheerders.

 
Britstown Britstown

Britstown heeft circa 7000 inwoners. In deze kleine gemeenschap ligt het werkloosheidspercentage maar liefst op 65%. Het dorp leeft daarom in een situatie van langdurige en permanente armoede met alle daarbij horende problemen als dronkenschap en onderlinge geweldpleging, inbraken en diefstallen van vee en uit winkels, aanranding en verkrachting als gevolg van drankmisbruik rond de “shebeens”. Dat zijn clandestiene dranklokalen waar je op de pof kunt drinken, maar waardoor je ook geleidelijk in een steeds diepere schuldsituatie belandt.
Per jaar worden in deze kleine gemeenschap van Britstown 7 à 8 mensen vermoord. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze situatie veel buitenechtelijke relaties en eenoudergezinnen voorkomen.
Door het grote gebrek aan werkgelegenheid werken ook veel moeders elders. Zij laten hun kinderen bij de grootouders achter, die de rol van pa en ma overnemen en meestal ook met pa en ma worden aangesproken, wat weer tot een identiteitscrisis kan leiden. De schoolresultaten zijn dan ook teleurstellend. Vorig jaar haalden maar 15 van de 28 eindexamenkandidaten het diploma van de
middelbare school. Dit jaar zijn er 68 kandidaten, maar nu zijn er helaas geen boeken genoeg!

 
De gemeente van Britstown De gemeente van Britstown

In deze context probeert de gemeente kerk van de Heer te zijn. Dat gaat met vallen en opstaan, verdriet en dankbaarheid. Het is verdrietig dat veel ouders de doopbelofte niet nakomen, waardoor hun kinderen zich niet bij de kerk betrokken voelen. Kinderen met toekomstplannen verlaten het dorp om elders te studeren en komen, vanwege het gebrek aan werkgelegenheid, niet meer terug. De gemeente heeft een tekort aan bewogen leiders, terwijl de predikant teveel tijd moet besteden aan administratie en financiën en zelfs wel eens het dak van de kerk moet repareren.
Er is reden tot dankbaarheid omdat er een gemeentekern is die ernst maakt met de zaak van de Heer en trouw de kerkdiensten bijwoont. Elke dinsdagavond komen drie gebedsgroepen bij elkaar om over het Woord te spreken en te bidden. Al vier jaar komt op zaterdagmorgen een tiental gemeenteleden in de kerk bijeen om voor hun dorp te bidden.

In de winter is het nog vaak donker en het kan buiten vriezen. Ondanks hun armoede kon de gemeente nog steeds, zij het op bescheiden schaal, zendingsarbeid overzee steunen. Ds. Nico Kriek kan voor deze gemeente van de Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Africa blijven werken dankzij zijn
halftime dienstverband bij de (blanke) Nederduits Gereformeerde Kerk. Deze gemeente brengt in feite tweederde van zijn tractement op.

 
De werkgroep Colesberg De werkgroep Colesberg

Bij de start van de werkgroep in 1990 werd gedacht dat een periode van vijf jaar ondersteuning voldoende zou zijn. Helaas blijken de ontwikkelingen in Zuid Afrika in het algemeen langzamer te gaan dan gedacht, terwijl de economische situatie in het Karoogebied alleen maar is verslechterd. De kerken komen financieel steeds moeilijker te zitten en door het vertrek van de beter opgeleiden ontstaat verder verlies van draagkracht en groot gebrek aan kader.
Door de acties van de werkgroep kon in 2005 € 3.157.- en in 2006 € 3.475.- worden overgemaakt.
De besteding van deze gelden wordt door de classis bepaald. Nu eens worden de bijdragen ingezet voor het kerkewerk, dan weer is het nodig de predikanten van Colesberg en Britstown te compenseren voor achterstallig salaris. Gesteld kan worden dat dank zij onze assistentie de predikantsplaatsen van Colesberg en Britstown gehandhaafd kunnen blijven en zij door onze bijdragen en gebed zeer bemoedigd worden.

Ook U kunt aan dit werk bijdragen door uw bijdrage te storten op bankrekening IBAN NL33RABO0365908002 ten name van de Werkgroep Colesberg van de Protestantse Gemeente te Leidschendam.

Nadere informatie:
Arie van der Giessen
tel. 070-3274227

Dinie Vegt-Ganzevoort 
tel. 070-3278762

 
 
 

Inloggen


 

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

Dorpskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Helpdesk voor digitale vragen!
Ondanks dat steeds meer activiteiten voorzichtig worden opgestart blijven we ook afhankelijk van telefoon, computer, tablet en programma's zoals Zoom. Steeds vaker gaat het goed maar toch loop je soms vast. Daarom blijft de helpdesk bereikbaar.
In principe doen we dat via mail of telefoon. Als er toch ondersteuning ter plaatse nodig is zoeken we samen naar een veilige oplossing.
De helpdesk is bereikbaar per mail (helpdesk@pgleidschendam.nl) en per telefoon (06-53505509).
Henk Schuurman


 
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
Vacaturebank LeidschenveenVanuit de werkgroep 'Kerkzijn in Leidschenveen' is de vacaturebank gestart.
Lees hier de openstaande vacatures en reageer.
 
Prikbord

Lees het 'prikbord'; een ruimte beschikbaar voor 'kerk-gerelateerde' affiches / mededelingen, net zoals het prikbord in de diverse gebouwen.
 
Privacyverklaring

PG Leidschendam heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze is hier te downloaden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.